Ny – Innovative Teknologier og støtte af plejende pårørende

Arbejdspakke 7 – Integration og videreudvikling af IKT for at forbe dre livskvaliteten af pårørende til mennesker med demens i hjemme

Resultater fra feltarbejdet i Demantec-arbejdspakken (AP) 3.2 viser, at pårørende til mennesker med demens (MmD) befinder sig i en særligt belastet situation. Andre undersøgelser viser desuden, at mange pårørend e lider under fysiske og psykiske anstrengelser, som påvirker dem kraftigt. Stressniveauet er højere end ved andre mennesker. Risikoen for at få depressioner stiger (jf. f.eks. Dræbel et al. 2017, Lauterschlager et al. 2 017). En PESTLE-analyse i Demantec AP 3.1 viser, at der i Tyskland (DE) og Danmark (DK) findes et politisk fokus på (og en økonomisk interesse i) at ældre, herunder demente, lever længst muligt i eget hjem, inden de flytter i plejebolig. Dette fører til, at pårørende fungerer som en ressource i hverdagslivet for den demente og derfor har en vigtig betydning og mange ansvarsområder i forbindelse med pleje og omsorg.

Sammenfattende er hovedmålet med AP 7 forbedringen af livskvaliteten for pårørende til MmD i hjemmet ved hjælp af innovativ IKT. Begrebet „pårørende“ i forbindelse med projektforlængelsen af Demantec er defineret som „en person, som bor sammen med et MmD.“

 

Submålene af AP 7 er følgende:

→ Tilvejebringelse af IKT til forbedring af livskvaliteten af pårørende, som plejer og passer MmD i hjemmet (f.eks. ved at undgå isolation og stress)

→ Skabelse af nye kompetencer til den innovative integration af teknologier i DE og DK i den daglige praksis

→ Opretholdelse og styrkelse af det grænseoverskridende forskningssamarbejde af det dansk-tyske demensnetværk

→ Kooperativ udvikling af optimale markedsorienterede løsninger til pårørende på grundlag af deres behov og tilbagemeldinger

AP 7.1 „Projektledelse“ koordineres kommunikation, projektfremdrift, budgettering og rapportering.

AP 7.2 „Kommunikationsarbejde“ indeholder emnerne ekstern kommunikation, publikationer og events.

Projektaktivit eterne i AP 7.3 fokuserer på „Forbedring af livskvaliteten af pårørende til MmD i hjemmet ved brug af IKT“ på en ny måde, f.eks. i forhold til det sociale liv (social integration, deltagelse, interaktion) og på styrkelsen af det fysiske og psykiske helbred. Målet er at udarbejde forskningsresultater inden for pasning i hjemmet, som er relevante for pårørende til MmD, og at præsentere innovative IKT, som forbedrer deres livskvalitet. Desuden v il der blive registreret og udvalgt behov fra pårørende, som er af betydning i forbindelse med anvendelsen af IKT.

AP 7.4 „Styrkelse af Demantec-netværket“ fokuserer på stabiliseringen af det netværk, der er opstået i for bindelse med Demantec, og dets udvidelse til gavn for grænseregionen. Netværket vil blive informeret via forskellige medier og på netværksevents.

Målet for AP 7.5 „Integration og adaption af IKT med relation til det soc iale liv af pårørende til MmD i hjemmet“ er at anvende egnede IKT i det sociale miljø af pårørende til MmD.

Ansvarlig projektpartner

Hochschule Flensburg

Yderligere projektpartnere

University College Absalon

Life Parterns

Boblberg by Shark Inc.

Projektperiode

Marts 2019 – August 2020