NUVO-konference


Professionshøjskolen Absalon, center for Sygepleje præsenterer resultater fra Demantec på NUVO konference i Middelfart i september 2019.


Vibeke Steenfeldt Østergaard, Lektor, Ph.d., Lars Aagerup Christoansen, Lektor, ph.d, Anna Holm Jacobsen, adjunkt
Vibeke Steenfeldt Østergaard, Lektor, Ph.d., Lars Aagerup Christoansen, Lektor, ph.d, Anna Holm Jacobsen, adjunkt

Pårørende som primær omsorgsgiver til personer med demens fokuserer på, hvilke erfaringer pårørende til personer med en demenssygdom har i rollen som primær omsorgsgiver. Den pårørende er ofte primært ansvarlig for at hjælpe det demente menneske i hverdagen og koordinere de indsatser, den demente borger har brug for. I et litteraturstudie undersøger vi, hvilke behov den pårørende oplever at have. Studiet har primært fokus på pårørende, der bor sammen med et menneske med en demenssygdom med det formål at finde frem til muligheder for at lette den pårørendes hverdag med en demensramt person. Studiet viser, at pårørende efterspørger viden om sygdommens forventede progression og om mulige hjælpeforanstaltninger. De pårørende oplever at, det kan være svært at opfylde egne behov, da det demente menneskes behov altid har forrang, og det gør det også vanskeligt at opretholde relationer til den øvrige familie og venner. De pårørende giver derfor også udtryk for at have brug for aflastende hjælp, da det kan være svært at finde nogle frirum til at gøre noget for sig selv. Samtidig balancerer de i et dilemmafyldt rum i rollen som daglig omsorgsgiver i bestræbelserne på at gøre det bedst muligt for den demente – samtidig med, at det er en udfordring altid at opretholde en konstruktiv og hjælpsom attitude.

Livshistorier som quick-fix til værdighed og autenticitet for mennesker der lever med demens

Lene Teglhus Kauffmann, adjunkt, Ph.d
Lene Teglhus Kauffmann, adjunkt, Ph.d

Et oplæg om hvad det egentlig er at være menneske når ’demensen rammer’ og hvordan det menneske kan tilbydes omsorg og nærvær gennem anvendelse af livshistorier. Jeg præsenterede data fra projektet ’Demantec’, hvor der gennem feltarbejde og interviews på to forskellige plejecentre er indhentet data omkring hvordan livshistorier anskues. Idet livshistorien tager en bestemt form og anvendes med forskellige, situerede formål, mener jeg, den kan defineres som en teknologi og dermed trækker diskussionen tråde til bredere diskussioner af teknologiers rolle og hvordan de rummer en risiko for at standardisere både menneskers fortællinger om sig selv og de omsorgshandlinger som den fortælling måtte føre med sig. Livshistorier i plejesektoren ses som vigtige i relation til pleje af mennesker der lever med demens, hvor de således former det samvær der udspiller sig mellem borgeren og den professionelle.

Josefine Sten Damm Petersen, adjunkt, karina Christiansen, adjunkt
Josefine Sten Damm Petersen, adjunkt, karina Christiansen, adjunkt

I oplægget Far har foræret alle sine ting væk – godt nok til gode venner. Om værgemål til demente var det først og fremmest begrebet værgemål vi havde fokus på. Vi havde derfor undersøgt hvad værgemål indebærer i en dansk kontekst, hvordan værgemål benyttes i forhold til demente og hvilke dilemmaer der opstår i forbindelse med værgemål. I denne forbindelse er vi blevet opmærksomme på begrebet ”den uofficielle værge”.

I workshoppen præsenterede vi de foreløbige resultater, samt inviterede til, at deltagerne kunne bidrage med deres viden, til gavn for det videre arbejde med projektet, herunder udvikling af undervisningsmaterialer.

De foreløbige resultater fra undersøgelsen peger på, at værgemål opleves som et komplekst begreb, både hvad angår juraen, at søge om værgemål, og nødvendigheden i at ansøge. Værgemålet praktiseres oftest uofficielt, hvilket indebærer at den pårørende eksempelvis tager ansvar for sin ægtefælles økonomiske situation uden at have søgt om værgemål, jf. ”den uofficielle værge”. Værgemål søges i sidste øjeblik eller når skaden er sket, hvis den demente blandt andet handler økonomisk uforsvarligt, og empirien peger på, at pårørende har en tendens til at skjule eller kompensere for demenssygdommen, hvilket værgemålet kan stå i vejen for.

Demantec er finansieret af Interreg -Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling