Høj efterspørgsel efter velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter pleje af mennesker med demens


Både i Danmark og Tyskland har politiske beslutningstagere rettet opmærksomheden på løsninger, der kan støtte plejen af mennesker med demens. En ny rapport fra Demantec viser store markedsmuligheder i begge lande, men der er markante, strukturelle forskelle.


“Tiden for innovative teknologier i plejesektoren lader til at være inde.”

Denne udtalelse er blot én af mange, der indgik i den første milepælsrapport af Demantec arbejdspakke 3, som via SWOT-metoden har undersøgt styrker, svagheder, muligheder og trusler ved eHealth-løsninger til plejehjemsbeboere med demens. Der blev i analysen lagt vægt på at undersøge velfærdsteknologiens potentiale for at modvirke fremtidig mangel på fagpersonale i takt med, at antallet af mennesker med demens forventes at stige markant.

 

På trods af landenes forskelle i størrelse og struktur har både Danmark og Tyskland det samme mål: Udviklingen af en national demensstrategi. Mens Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark har allokeret over 470 millioner kroner i en national handlingsplan, blev der i Tyskland i 2012 dannet en alliance for mennesker med demens af det tyske Ministerium for familie, seniorer, kvinder og unge (Bundesministerium für Famlie, Senioren, Frauen und Jugend). Denne alliance kan ses som et skridt i retning af en tysk, national demensstrategi.

Der findes allerede mange egnede velfærdsteknologiske løsninger på det danske og tyske marked. Samtidig møder virksomheder nu en bred interesse for brugen af velfærdsteknologi til mennesker med demens. Det er en tendens, som kan betyde nye markedsmuligheder for virksomheder, der sælger til den danske og tyske plejesektor. Tendensen bliver undersøgt yderligere inden for Demantecs rammer.

Der er dog potentielle udfordringer forbundet med at implementere nye teknologier i et plejehjem i Tyskland fx på grund af manglende viden i forhold til den rette brug af velfærdsteknologi. Mens det i Danmark er kommunerne, der er ansvarlige for at teste og evaluere teknologi (central vurdering), er det i Tyskland plejehjemmets eget ansvar (decentral vurdering). Det kan forhindre et tysk plejehjem i at anskaffe og implementere velfærdsteknologi. Desuden kan man støde på finansielle eller retslige barrierer. Endelig kan manglende kompetencer i forhold til innovative brugsmuligheder eller teknisk infrastruktur spille en rolle.

Partnerne i Demantec-projektet undersøger også, hvordan man på trods af forskelligheder i begge lande, kan udnytte synergieffekter. Virksomheder, der arbejder i både Danmark og Tyskland, er nødt til at kende forskelle og ligheder og agere ud fra den viden. Her spiller det en stor rolle for både virksomheder og plejehjem at teste og dokumentere effekten af og fordelene ved velfærdsteknologiske løsninger. Samtidig skal målet være at understøtte mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonalet så godt som muligt.

For at dette kan lade sig gøre, bliver alle tre målgruppers behov (personer med demens, deres pårørende, samt plejepersonalet) undersøgt nøjere i næste analyse i regi af Demantecs arbejdspakke 3. Målet er at belyse mulige brugsscenarier af velfærdsteknologi i demensplejen, hvor teknologien dels forbedrer livskvaliteten for mennesker med demens og dels giver plejepersonalet bedre rammebetingelser.

Mere information

For mere information, kontakt venligst Lynn Jacken, Flensburg University of Applied Sciences, email: lynn.jacken@hs-flensburg.de

Denne artikel er skrevet for Demantec af Prof. Dr. Bosco Lehr, Flensburg University of Applied Sciences, Lars Jessen, Life-Partners A/S og Caroline Strudwick, Health Innovation Centre of Southern Denmark.

 

Kilder brugt i denne artikel:

BFSFJ. (n.d.). Allianz für Menschen mit Demenz på:  http://www.allianz-fuer-demenz.de/informationen/die-allianz.html

Sundheds og ældreministeriet. (2015).   Ny satspuljeaftale forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet på : http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2015/Oktober/Ny-satspuljeaftale-forhandlet-paa-plads-i-Sundheds-og-Aeldreministeriet.aspx

Fotos

© Syda Productions/Shutterstock.com

© Stokkete/Shutterstock.com

Interessiert an weiteren aktuellen Informationen zum Projekt?