De første erfaringer fra testperioden i Demantec deles på co-creation workshop


En co-creation workshop i Demantec delte de første erfaringer fra test af to velfærdsteknologiske løsninger på tværs af den dansk-tyske grænse. Workshoppen skabte en åben dialog mellem projektets partnere, plejecentre og virksomheder og adresserede problematikker, udfordringer og anvendelsesmuligheder til gavn for både brugerne og virksomhederne. Næste co-creation workshop holdes i maj 2018.


Demantec-projektet startede i 2016 og bygger på en stærk vision om at skabe bedre plejetilbud til demente ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier på tværs af den dansk-tyske grænse. Arbejdet bidrager til at skabe en støttende og mere tryg hverdag for demente, deres pårørende og det tilhørende personale.

Som en del af projektet, testes to velfærdsteknologiske løsninger på plejehjem i Danmark og Tyskland. Den ene løsning er kaldesystemet IntelligentCARE, hvor man bl.a. har testet sensorer, der bl.a. skal forhindre vandring og fald, mens den anden er en digital løsning fra Life-Partners, den såkaldte Life-Manager kommunikationsplatform, der kan optimere planlægningen og kommunikationen mellem familien, plejehjemmets beboere og medarbejdere.

Teknologierne blev i oktober 2017 implementeret på tre plejehjem i henholdsvis Danmark og Tyskland for at teste værdien og anvendelsesmulighederne af de to velfærdsteknologiske løsninger. Undervejs, både forud, under og efter implementeringen, har Syddansk Sundhedsinnovation opsamlet kvalitative og kvantitative data omkring de to løsninger. Et udpluk af disse data blev præsenteret på en co-creation workshop med projektdeltagerne fra Demantec, den 5. februar 2018.

Hvorfor co-creation i Demantec?

Når en løsning skal implementeres i brugernes kontekst og i deres dagligdag er det vigtigt, at forstå brugernes behov. Hos Syddansk Sundhedsinnovation arbejder man med et brugercentreret fokus, og her er co-creation et godt værktøj. Co-creation er en metode, der anvendes til at skabe dialog og udvikling på tværs af fagligheder. Det er derfor også oplagt at anvende i Demantec, særligt i arbejdspakke 5, der har til formål at evaluere på test af velfærdsteknologiske produkter.

– Vi anvender co-creation som samarbejdsmodel i vores arbejde med at identificere de vigtigste læringsprocesser og anbefalinger til test og implementering af velfærdsteknologiske produkter på plejecentre i Danmark og Tyskland, lyder det fra projektleder Lise Ringkvist fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Den 5. februar 2018 stod Lise Ringkvist og Syddansk Sundhedsinnovation i spidsen for en co-creation workshop i Flensborg, hvor deltagerne fra de involverede plejecentre og virksomheder var samlet for at arbejde med de første data fra test- og implementeringsforløbet. Formålet var at skabe rum til, at alle blev hørt og fik mulighed for at bidrage med behov og input til en fremadrettet succesfuld implementering. Især plejehjemmene bød ind med mange gode bemærkninger og observationer, som virksomhederne kunne anvende til at gøre deres løsninger endnu mere bruger- og kontekstspecifikke.

– På en co-creation workshop bidrager projektets partnere med deres erfaringer omkring, hvordan teknologierne anvendes og testes på de tre plejehjem – og vi udvikler sammen på ideer og forbedringsforslag. Vi har planlagt, at der skal afholdes yderligere to co-creation workshops; en i maj og en i juni 2018. Her vil temaerne være henholdsvis ’best practice’ og kvalificering af resultater fra testperioden. De planlagte co-creation workshops bidrager ikke kun til resultaterne i den endelige rapport fra arbejdspakke 5, de er også med til at sikre videndeling mellem plejehjemmene og virksomhederne gennem hele testperioden, fortæller Lise Ringkvist.

Co-creation workshoppen den 5. februar 2018 startede med en præsentation af de første måneders dataopsamling. Datasættet er omfattende og inkluderer både spørgeskemaer, observationer, interviews og digitale logbøger m.m. Der kommer således løbende data ind omkring testforløbene på de tre plejecentre. På workshoppen berørte de præsenterede data mange forskellige emner, blandt andet anvendelighed, design og funktioner. Der blev også præsenteret og diskuteret emner, som berørte kommunikation, samarbejde og planlægning i implementeringsprocesser.

– Én af de ting, der træder meget tydeligt frem fra vores feltarbejde er, hvor betydningsfuld ledelsens rolle er i forhold til implementering af en ny velfærdsteknologisk løsning. Det er klart, at der i spidsen for en god implementering står et produkt, der virker og er korrekt installeret. Men hvis de medarbejdere, der skal anvende produktet til daglig, ikke tydeligt kan se fordelene ved det nye produkt, i en ofte meget travl hverdag, er man langt fra en succesfuld implementering – og i værste fald ender det nye produkt i skuffen. Det er netop her, at tydelig ledelse omkring forandringen hjælper implementeringsprocessen på vej. Det er fx særdeles vigtigt med en klar ansvarsfordeling og afklaring af roller omkring de nye arbejdsgange, som et nyt produkt medfører. Det er også ledelsens ansvar at vise vejen og holde motivationen oppe, når det bliver svært, siger Lise Ringkvist.

Efter præsentation af data arbejdede projektpartnerne sammen om at identificere de vigtigste læringspunkter, der kunne uddrages af de præsenterede data. Gennem en fælles diskussion blev der lavet en prioritering af de reelle udfordringer og behov, som de deltagende plejehjem havde. Workshoppen sluttede af med, at opsummere de vigtigste indsigter og ideer til forbedringer i den resterende testperiode.

Næste skridt mod ’best practice’ og en færdig guideline

I forhold til den videre proces i Demantec vil Syddansk Sundhedsinnovation i de kommende måneder foretage endnu et rul feltarbejde, for at observere om de to velfærdsteknologiske produkter er fuldtud integreret i dagligdagen på de tre plejehjem. Testperioden slutter 31. juni 2018. Herefter vil Syddansk Sundhedsinnovation samle resultaterne i en rapport, der vil være klar til Demantecs afslutningskonference i efteråret 2018. Rapporten vil blandt andet omfatte en guideline til, hvordan man mest hensigtsmæssigt påbegynder test og implementering på danske og tyske plejehjem.

Yderligere oplysninger

Co-creation workshoppene fortages som del af Demantec’s arbejdspakke 5 af Syddansk Sundhedsinnovation. For yderlige information kontakt venligst Lise Ringkvist, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, T. +45 2924 8981, lru@rsyd.dk.

Er du interesseret i flere aktuelle informationer om projektet?