Arbejdspakke 3 succesfuldt afsluttet


En analyse i Demantec har identificeret potentialer og fordele ved brugen af innovative teknologier på plejehjem i Danmark og Tyskland. Analysen er del af Demantec’s arbejdspakke 3, der nu er gennemført. Se analysens hovedpointer her.


Demantec’s arbejdspakke 3 er pr. 28. februar 2018 succesfuldt afsluttet. Arbejdspakken har til formål, at identificere muligheder og begrænsninger ved brugen af innovative teknologier på plejehjem. Første del af arbejdspakken har fokuseret på, at identificere muligheder, begrænsninger, risici og potentialer i forhold til at anvende innovative teknologier på plejehjem, mens anden del har omhandlet brugervenlighedstest og analyse af markedspotentialer og –fordele.

I arbejdspakkens første del har partnerne gennemført en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) og en PESTLE-analyse (Political, Economic, Social, Technological and Legal Factors).

Læs mere PESTLE-SWOT Demantec.pdf.

Analyserne viser, at plejehjem i både Danmark og Tyskland oplever stor mangle på kvalificeret arbejdskraft. Det leder til, at teknologier får en vigtig, fremtrædende rolle, fordi de både kan hjælpe og understøtte plejepersonalet og samtidig forbedre plejen af borgere med demens. Analyserne viser også, at idenførelsen af teknologi rejser spørgsmål, om beskyttelse af personlige data, og især i Tyskland bør der overvejes omfattende lovbestemmelser.

Følgende figur giver et overblik over milepæle i arbejdspakke 3:

Feltarbejde på plejehjem og dialog med brugerne

Deteoribaserede analyser er fulgt op af praktiske undersøgelser på plejehjem. Her var målet at identificere, hvilke behov demensramte, deres pårørende og plejepersonalet på plejehjem har. Som led i disse undersøgelser har projekt-partnerne valgt et hermeneutisk, kvalitativt undersøgelsesdesign. Feltarbejdet har bestået af videnskabelige interviews med plejepersonalet og pårørende til demente samt observationer og diskussioner med plejehjemsbeboere med demens.

Ud fra dette datamateriale har Demantec-partnerne identificeret 8 emner, som opsummerer målgruppernes behov i både Tyskland og Danmark. De 8 emner har efterfølgende dannet grundlag for testteknologier på plejehjem, som led i Demantec’s arbejdspakke 5. Feltarbejdet viser blandt andet, at det er vigtigt for familiemedlemmer, at plejepersonalet kender til den dementes livshistorier, og at dette kendskab kan forbedre plejen af og livskvaliteten for den demente. Derfor bør livshistorier indtænkes i teknologiløsninger til demensramte borgere.

Test af brugen af mobile enheder

Som del af arbejdspakke 3 er der også gennemført en praktisk orienteret milepælsrapport (se pkt. 3.3 i ovenstående figur). Her har projektpartnerne udført en række brugervenlighedstests med plejehjemsbeboere både med og uden demens på tyske plejehjem. Beboerne blev præsenteret for smartphones, tablets og smartwatchest, og deltagerne i undersøgelsen blev bedt om at prøve enhederne og give deres mening til kende. Evalueringen er foretaget med den såkaldte System-Usability-Scale.

Undersøgelsen viser, at både beboere med og uden demens foretrækker tablets frem for smartphones. Deltagerne var generelt meget interesserede i at kigge på digitale fotos og prøve videochat-funktionen, ligesom de fleste deltagere fandt det spændende at ringe via et smartwatch.

Hvad siger markedet?

Som afslutning på arbejdspakke 3 er der gennemført en analyse af markedspotentialer og –fordele ved teknologiske løsninger. Det være sig produkter som Life-Manager (der er udviklet af Demantec-partner Life-Partners) og IntelligentCARE (der er udviklet af Demantec-partner ANYgroup).

Løsningerne er som del af analysen blevet sammenlignet og undersøgt. Samtidig er der udarbejdet en svagheds- og styrkeprofil for hvert produkt. Næsten alle produkter viste positive resultater med hensyn til brugervenlighed. Omvendt er der nogle produkter, som havde potentiale for optimering med hensyn til databeskyttelse. Det er især de følsomme og fortrolige sundhedsdata, som produktudviklerne bør investere ekstra i, for at forbedre datasikkerheden.

Mere information om arbejdspakke 3, klik her http://demantec.eu/da/services/analysis/

Yderligere oplysninger

Brugervenlighedstestene er fortaget som del af Demantec’s arbejdspakke 3 af Flensburg University of Applied Science.

For yderlige information kontakt venligst Julia Riesch, Research Assistens, Institut for eHealth and Management in Health Care, Flensburg University of Applied Sciences, T. +49 461 48161-222,
julia.riesch@hs-flensburg.de

Er du interesseret i flere aktuelle informationer om projektet?